slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet online gambling singapore online gambling singapore slot ewallet online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia viagra malaysia viagra malaysia viagra malaysia Digital Development - Adasoft Innovation of Retail
Digital Devlopment
Digital Devlopment2
Digital Devlopment3

Digital Development

เป็นการรับพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า ให้ตรงตามข้อกำหนดที่รับดำเนินการ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการวิเคราะห์และผ่านขั้นตอนการประเมินด้วยนักพัฒนาที่มีทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการที่รับดำเนินงาน ตลอดทั้งการประกันคุณภาพและการทดสอบ รวมถึงการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์พร้อมพร้อมเอกสารและการฝึกอบรม และการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดการรับประกันและการซ่อมบำรุง รับพัฒนาระบบในลักษณะเป็นโครงการ (Project Base) หรือการส่งนักพัฒนาไปทำงานยังไซด์งานของลูกค้าในลักษณะเป็นสัญญาจ้างรายเดือน โดยบริษัทมี framework ในการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลเพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในทักษะด้านการเขียนชุดคำสั่ง